Other musical pantomimes

,,Other musical pantomimes” 

Šios muzikinės miniatiūros pradėtos kurti su tikslu papildomom priemonėm judesiu, balsais ir garsais išreikšti  paveikslų ar kitų meno kūrinių  ekspozicijų idėjas. Jas kurti paskatino grafikės Jurgitos Gerlikaitės pasiūlymas prisijungti prie organizuojamos savo babos Petronėlės Gerlikienės darbų parodos ir ilgametė patirtis parodų atidarymuose, kuriuose visada norėdavau su išjauta menininko idėjoms pritaikyti kūrinius. Taip užauginau ,,Lūtas – Saulė” 5′ miniatiūrą.  Tuo metu mano menedžeris Vladas Zalatoris šį žanrą įvardino muzikine pantomima. Vėliau sekė pantomimos kurioms sukurdavau garsinę fonogramą.

These musical miniatures began to be created with the purpose of additional means of expressing the ideas of paintings or other works of art in motion, voices and sounds. The suggestion by graphic artist Jurgita Gerlikaite to join the exhibition organized for her baba – grandmother Petronėlė Gerlikienė and many years of my experience in the opening of exhibitions, which I have always wanted to do with the hustle of adapting works of art to the artist, have inspired them. That’s how I created “Lion-Sun” 5′ mineture. At that time, my manager Vladas Zalatoris described this genre as a musical pantomime. Later I followed the pantomime for which I created an audible phonogram.

2018 March, premiere “I Need Love” in Florida
idea, voice                                                  Skaidra
balloons                                                Marina Bulota

Posted by Miracle Group on 2018 m. Kovas 18 d., Sekmadienis

February 6, 2006 musical pantomime “It’s not funny” premiere at the San Francisco Marcet Theater
 
,, Juoko ir rimties vienovė. Tai meditacija provokuojanti patirti esamos akimirkos stovyje užvērtus nepasitenkinimus, erzulius, kritikas, savikritikas, nepatogumą, nekantrumą ir pagaliau visą įtampą.  Kulminacijoje ateina ramybė ir keičia stebėtojo ir veikėjo stovį. Nebegali likti toks koks atėjai. Naudojamas tik juoko garsas  ir kvėpavimas.”

“Laughter and seriousness are unity. This meditation is provocative to experience the dissatisfaction, annoyance, criticism, self-criticism, inconvenience, impatience and, finally, all the tension that surrounds the current moment. Peace comes at the climax and changes the position of the observer and actor. Can not stay the way you came. Only laughter and breathing are used. ”

 

2006  New York’s, Dawn Gate Church Cellar
2008 Kaunas VMU Exhibition Hall

January 13, 2006 musical pantomime “Growth”
Premiere Minsk Belarus, Embassy of Lithuania

Skaidra Jančaitė                        idea, script, scene object, soundtrack, voice, movement
Donatas Bakėjus                       the ballet dancer
Alfa Paurazas                            bass guitar
Norbertas Gaule                        soundtrack director
 
,, Tai pasakojimas apie skaistų naivumą, jauną besikeičiantčią, iš priespaudos ištrūkusią gyvastį. O kaip saldi laisvė nepriklausanti nuo tikėjimo baimių, materijos. Besikurianti sau aplinką ir vidines taisykles. Nauji vėjai visai neprimena praeities, jie gaivina, vilioja, daug žadančiai kužda. Įpučia į šviesų baltą voką, kaip gerąją naujieną, kur tu laisvas kurti. Vėjas laimingas pasiekęs tikslo siautėja raudonais slibinais. Deja,  kol geroji naujiena nukeliauja, gyvastis pasijunta aklinai užspausta ir naikinama. Vėl naujas virsmas, naujų jėgų kaupimas užsnūdusio vėjo akivaizdoje naujos gyvybės bangos auginimas ir laisvės proveržis stiprus visa sena plaunantis ir vėją draugauti kviečiantis.”

“This is the story of the beautiful naivety, the young, changing, life-threatening, oppressive life. And how sweet is the freedom that is independent of the fear of faith, matter. Create your own environment and internal rules. The new winds do not remember the past at all, they are refreshing, luring, promising. Hit the light white envelope as a good news where you are free to create. The wind is happy with the goal of racing red with dragons. Unfortunately, until the good news goes down, the livelier becomes blindly mutilated and destroyed. The new surface, the accumulation of new forces in the face of a dead wind, the growth of a new wave of life and the breakthrough of freedom are strong all-time-old washing and inviting invitations to the wind. ”

2006 pavasaris muzikinė pantomima ,,Water music”  Lyonas, Prancūzija, Konsulų dienos

Catherine Simonet                                                  kompozitorė
Skaidra                                                          idė, balsas
2005 ,,Mazgas”
2005 ,,9 J. A. Sąnariai”

 2004 pirmoji muzikinė pantomima ,,Liūtas – Saulė” premjera Vilnius galerijoje ,,D’Arijaus papuošalai”
 
,, Saulės ir Liūto simboliai akcentuojami per amžius daugelyje žemės tautų. Jie abu turi lygiai blogio ir gėrio prasmių. Saulė gyvybės nešėja ir žudikė. Liūtas ir Saulė teisingumo ir ugnies ženklai, tai energijos kurias išreiškus įvairiomis kūno išraiškomis demonstruojamas kaitos ratas. Saulė visuomet zenite, saulėlydyje, aušroje.”

Skaidra idėja, veiksmo forma, balsas, judesys

2004 – 2018 atlikta Lietuvoje, Europos  šalyse, Amerikoje festivaliuose, mokyklose, kt.salėse.