Skaidra Jančaitė ,,Flowers whispers”

 

2011 First Day of Spring, “Whispering of the Rings” 

Vilnius St. Catherine’s Church / Kaunas Post Museum

idea, performance, voice                         Skaidra Jančaitė
Musicians                             Ensemble of  indians Instruments ,,Tilaka”

Rytis Girskas
Rūta Daugirdaitė
Bernardas Janauskas
 Saulius Petreikis                                     special  guest (multi – instrumentalist)
Erika Maldere                                              artist (Latvija)
Vytautas Tumėnas, Rolandas Karalius, Kęstutis Kaupas  video
Skaidra J.,  Rasa Veronika                                producer
Skaidra Jančaitė, Tadas Surkys               sponsors of the event
 

The creative process

2010 ,,Žvaigždžių šnabždesiai” KMN, Kaunas
2010 Zapyškio kultūros rūmai

2010 Yachtclub, Kaunas
Išeisiu į laukus
Paliksiu namus                                                                                                                                                                  
Ir ilgesį paliksiu
Atlėks trikinke
Įsiskverbs į mane
Kur bebuvęs
Ar jį šaukiu
Ar stumiu
Jis many
Kokią galią turi Jis….(Skaidra J)

                                                                                                                                              Regis tokios trapios ir gležnos tos mūsų pirmosios gėlės, jautrios ir pažeidžiamos. Kur imasi stiprybės išsiveržti iš juodos šaltos žemės iš po sniegų, iš sąstingio ir taip stipriai suvirpina mūsų jautrų gyvybei žvilgsnį tik išsiskverbusios laisvėn. Nori išgirsti tai ko klausosi sniegas, ką prabėgdamas išgirsta vanduo, kas vyksta tuomet pumpuruose, kai dar nieko nematai, kokie švelnumai ir kokie sprogimai sukuria švelnias spalvingas, sultingas ir trapias grožio buveines taip noriai atsiveriančias ir pasidovanojančias mums.
Such fragile and delicate ones appear to be our first flowers, sensitive and vulnerable. Where does the strength come from the black, cold earth from under the snow, from stagnation, and so much for the sight of our sensitive life that only penetrates the freedom. You want to hear what  the snow  listining about, what   listining the water when it running around , what goes on in the buds, when you do not see anything, what pleasures and what explosions create gentle, colorful, juicy and delicate beauty habits so appearing and rewarding us.

Tik subtilioji sitara gali pradėti šnabždinti žiedų sieleles pabusti, o tada su tabla įsijungiant į jų augimo vyksmą mes pradėsime šnabždėtis. Atviros širdys pavasariui, nes būtent šią akimirką kai išgirsime ką sako žiedai – subtilūs garsų aromatai įsiskverbs į mus ir naujas meilės skonis nuvilnys kiaurai. Visi dar kartą įsimylėsime! 

Only a delicate sitar can begin to whisper the souls of the rings to wake up, and then, with the tabla turning on their growth, we will begin to whisper. An open heart for the spring, because it is at this moment when we hear what the rings say – the subtle flavors of sounds will penetrate into us and the new taste of love will flood all over. Everyone will fall in love again!

„…Nestatiškas vokalinių kūrinių, demonstruojančių įvairias balso galimybes atlikimas kartu su kūno plastika –leidžia žmonėms pajusti laisvai reiškiamus jausmus, mintis, padeda išsiplėsti savo jau turimo garsų arsenalo lauke ir atsipalaiduoti…“ Norėčiau, kad klausytojai po pasišnabždėjimų pasakytų kas juos palietė, kuo jie gyvena šią akimirką, ką jaučia apėmus pirmai pavasario dienai.“

“… Non-static performance of vocal performances demonstrating various voices together with body plastic – letting people feel the feelings freely expressed, thoughts, help widen the field of their already existing arsenal and relax …” I would like the listeners after the concert “the rings whispering “would tell who affected them, how they live at this moment, what they feel after the first day of spring.”